Γεωγραφία - geography - géographie

Ελληνικά English français
κόσμος World Monde
σημαία flag drapeau
χώρα country pays
πρωτεύουσα capital city capitale
πόλη city, town ville
Ελλάδα,
Ελληνική Δημοκρατία
Greece Grèce,
république hellénique
Αθήνα Athens Athènes


Ελληνικά English français
βορράς North Nord
νότος South Sud
ανατολή East Est
δύση West Ouest
πυξίδα compass boussole
χάρτης map carte


κατεύθυνση - direction

Ελληνικά English français
(ε)πάνω up haut
κάτω down bas
πάνω , επί [prefix] on sur
μέσα , σε in dans
κάτω από , υπό [prefix] under sous
δεξιά right droite
αριστερά left gauche
εδώ here ici
εκεί there là(-bas)
κοντά near près, proche
μακριά far loin