μήνες - months - mois

Ελληνικά English français
Ιανουάριος January janvier
Φεβρουάριος February février
Μάρτιος March mars
Απρίλιος April avril
Μάιος May mai
Ιούνιος June juin
Ιούλιος July juillet
Αύγουστος August août
Σεπτέμβριος September septembre
Οκτώβριος October octobre
Νοέμβριος November novembre
Δεκέμβριος December décembre

εποχές - seasons - saisons

Ελληνικά English français
Άνοιξη spring le printemps
Καλοκαίρι summer l'été
Φθινόπωρο autumn l'automne
Χειμώνας winter l'hiver