αριθμούς - numbers - nombres

Ελληνικά English français
0 μηδέν   miden zero zéro
1 ένα   ena one un
2 δύο   dio two deux
3 τρία   tria three trois
4 τέσσερα   tessera four quatre
5 πέντε   [pende] five cinq
6 έξι   eksi six "
7 επτά, [εφτά]   [efta] seven sept
8 οκτώ, [οχτώ]   [okhto] eight huit
9 εννέα   ennea nine neuf
10 δέκα   deka ten dix


Ελληνικά
11 έντεκα, [endeka]  
12 δώδεκα  
13 δεκατρία  
14 δεκατέσσερα  
15 δεκαπέντε  
16 δεκαέξι  
17 δεκαεφτά  
18 δεκαοχτώ  
19 δεκαεννέα  
Ελληνικά
20 είκοσι  
30 τριάντα  
40 σαράντα  
50 πενήντα  
60 εξήντα  
70 εβδομήντα  
80 ογδόντα  
90 ενενήντα  


Ελληνικά français English
100 εκατό   ekato hundred cent
1 000 χίλια khilia thousand mille

Ελληνικά English français
1 000
000
ένα εκατομμύριο million "
1 000
000
000
ένα δισεκατομμύριο billion milliard


κλάσμα - fraction

Ελληνικά English français
1/2 ένα δεύτερο one half demi, moitié
1/3 ένα τρίτο one third un tiers
1/4 ένα τέταρτο one quarter un quart
% τοις εκατό percent pourcent(age)
κομπιουτεράκι,
αριθμομηχανή [formal]
calculator calculatrice