προσωπικές αντωνυμίες
pronouns - pronoms personnels

Ελληνικά English français
εγώ I je
εσύ you tu
αυτός
αυτή
αυτό
he
she
it
il
elle
εμείς we nous
εσείς you vous
αυτοί they ils
elles