ερώτηση , ερώτημα - question

Ελληνικά English français
Ποιός ? Who? Qui ?
Ποιος [masculine] / Ποια [feminine] ? Which? Quel / Quelle ?
Τι ? What? Quoi ?
Πώς ? How? Comment ?
Πόσο ?
Πόσοι [masculine] / Πόσες [feminine] ?
How much?
How many?
Combien ?
Πού ? Where? Où ?
Πότε ? When? Quand ?
Γιατί ? Why? Pourquoi ?
Επειδή , διότι , γιατί ... Because ... Parce que ...
η απάντηση the answer, reply la réponse